Створення: 02.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 13/04/2012

Публічне акціонерне товариство «Радужне” скликає загальні збори акціонерів 13.04.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул. Полтавська, 1, з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2011р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09.04.2012р. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління. Реєстрація учасників зборів – з 09.15 до 09.50 у день проведення зборів за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

попередній період

Усього активів

10116

9439

Основні засоби

15044

10560

Запаси

539

197

Сумарна дебіторська заборгованість

1372

263

Грошові кошти та їх еквіваленти

159

64

Нерозподілений прибуток

(583)

(877)

Власний капітал

6379

6085

Статутний капітал

1560

1560

Поточні зобов’язання

1606

1633

Чистий прибуток (збиток)

294

44

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6240000

6240000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

122

84

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 32(1285) від 16.02.2012.