Створення: 24.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 24/04/2015

Публічне акціонерне товариство «Радужне” скликає загальні збори акціонерів 24.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул.Полтавська, 1, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 20.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в бухгалтерії до Мальковича А.В.

Реєстрація учасників зборів 24.04.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 23050/29318.
 • Основні засоби 21131/28278.
 • Запаси 297/0.
 • Сумарна дбт заборгованість 1588/313.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 10/14.
 • Власний капітал 17629/24575.
 • Статутний капітал 1560/1560.
 • Довгострокові зобов’язання 112/199.
 • Поточні зобов’язання 5309/4639.
 • Збиток -1280/-1262.
 • Кількість акцій 6241600/6241600.
 • Чисельність працівників 144/164.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 36(2040) від 23.02.2015.