Створення: 26.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 25/04/2014

Публічне акціонерне товариство «Радужне” скликає загальні збори акціонерів 25.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул.Полтавська, 1, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревізійної комісії.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 25.04.14 з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 29318/30366.
 • Основні засоби 28278/29079.
 • Запаси -/285.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 313/25.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 14/38.
 • Власний капітал 24575/25940.
 • Статутний капітал 1560/1560.
 • Довгострокові зобов’язання 199/108.
 • Поточні зобов’язання 4639/4227.
 • Чистий прибуток (збиток) -1262/19.
 • Кількість акцій 6241600/6241600.
 • Чисельність працівників 164/133.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 39(1792) від 26.02.14.