Створення: 10.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2016

Публічне акціонерне товариство “Радужне” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2016р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., Цюрупинський р-н, с.Абрикосівка, вул.Полтавська, 1, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 25.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись в бухгалтерії до Мальковича А.В.

Реєстрація учасників зборів 29.04.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники діяльності (тис. грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 2248/23050.
 • Основні засоби 18495/21131.
 • Запаси 226/297.
 • Сумарна дбт заборгованість 1269/1588.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 2488/10.
 • Власний капітал 15561/17629.
 • Статутний капітал 1560/1560.
 • Довгострокові зобов’язання 0/112.
 • Поточні зобов’язання 6919/5309.
 • Збиток -2244/-1280.
 • Кількість акцій 6241600/6241600.
 • Чисельність працівників 96/144.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери Уккраїни» № 24(4312) від 10.02.16.